EN

ปฏิทินนักลงทุน

วันที่ กิจกรรม สถานที่ เอกสารนำเสนอ MD&A ภาพวีดีโอ
5 เม.ย. 2565 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
24 ก.พ. 2565 รายงานผลประกอบการประจำปี 2564 ผ่าน conference call
23 ก.พ. 2565 รายงานผลประกอบการประจำปี 2564
8 ธ.ค. 2564 Opportunity Day (รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2564)
16 พ.ย. 2564 รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2564 ผ่าน conference call
15 พ.ย. 2564 รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2564
8 ก.ย. 2564 Opportunity Day (รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2564)
17 ส.ค. 2564 รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ผ่าน conference call
16 ส.ค. 2564 รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2564
7 มิ.ย. 2564 Opportunity Day (รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2564)
14 พ.ค. 2564 รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ผ่าน conference call
13 พ.ค. 2564 รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2564
5 เม.ย. 2564 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 กรุงเทพฯ
29 มี.ค. 2564 Opportunity Day (รายงานผลประกอบการประจำปี 2563)
23 ก.พ. 2564 รายงานผลประกอบการประจำปี 2563 ผ่าน conference call
22 ก.พ. 2564 รายงานผลประกอบการประจำปี 2563
4 ธ.ค. 2563 Opportunity Day (รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2563)
13 พ.ย. 2563 รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ผ่าน conference call
12 พ.ย. 2563 รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2563
27 ส.ค. 2563 Opportunity Day (รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2563)
17 ส.ค. 2563 รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ผ่าน conference call
14 ส.ค. 2563 รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2563
5 มิ.ย. 2563 Opportunity Day (รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2563)
15 พ.ค. 2563 รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ผ่าน conference call
14 พ.ค. 2563 รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2563
8 เม.ย. 2563 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กรุงเทพฯ
5 มี.ค. 2563 Opportunity Day (รายงานผลประกอบการประจำปี 2562)
25 ก.พ. 2563 รายงานผลประกอบการประจำปี 2562 ผ่าน conference call
24 ก.พ. 2563 รายงานผลประกอบการประจำปี 2562
3 ธ.ค. 2562 Opportunity Day (รายงานผลประกอบการไตรมาสที่3 ปี 2562)
15 พ.ย. 2562 รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ผ่าน conference call
14 พ.ย. 2562 รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2562
30 ส.ค. 2562 Opportunity Day (รายงานผลประกอบการไตรมาสที่2 ปี 2562)
15 ส.ค. 2562 รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ผ่าน conference call
14 ส.ค. 2562 รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2562
27 พ.ค. 2562 Opportunity Day (รายงานผลประกอบการไตรมาสที่1 ปี 2562)
15 พ.ค. 2562 รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ผ่าน conference call
14 พ.ค. 2562 รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2562
10 เม.ย. 2562 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
20 มี.ค. 2562 Opportunity Day (รายงานผลประกอบการประจำปี 2561)
25 ก.พ. 2562 รายงานผลประกอบการประจำปี 2561 ผ่านconference call
22 ก.พ. 2562 รายงานผลประกอบการประจำปี 2561
18 ธ.ค. 2561 Opportunity Day (รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2561)
15 พ.ย. 2561 รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ผ่านconference call
14 พ.ย. 2561 รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2561
11 ก.ย. 2561 Opportunity Day (รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2561)
15 ส.ค. 2561 รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ผ่านconference call
14 ส.ค. 2561 รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2561
8 มิ.ย. 2561 Opportunity Day (รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2561)
15 พ.ค. 2561 รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ผ่าน conference call
14 พ.ค. 2561 รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2561
11 เม.ย. 2561 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
29 มี.ค. 2561 Opportunity Day (รายงานผลประกอบการประจำปี 2560)
23 ก.พ. 2561 รายงานผลประกอบการประจำปี 2560 ผ่านconference call
22 ก.พ. 2561 รายงานผลประกอบการประจำปี 2560
24 พ.ย. 2560 Opportunity Day (รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2560)
13 พ.ย. 2560 รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ผ่านconference call
10 พ.ย. 2560 รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2560
5 ก.ย. 2560 Opportunity Day (รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2560)
15 ส.ค. 2560 รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2560 ผ่าน conference call
15 ส.ค. 2560 รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2560
5 มิ.ย. 2560 Opportunity Day (รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2560)
12 พ.ค. 2560 รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ผ่าน conference call
11 พ.ค. 2560 รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2560
11 เม.ย. 2560 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
17 มี.ค. 2560 Opportunity Day (รายงานผลประกอบการประจำปี 2559)
24 ก.พ. 2560 รายงานผลประกอบการประจำปี 2559 ผ่าน conference call
23 ก.พ. 2560 รายงานผลประกอบการประจำปี 2559
6 ธ.ค. 2559 Opportunity Day (รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2559)
11 พ.ย. 2559 รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ผ่าน conference call
10 พ.ย. 2559 รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2559
5 ก.ย. 2559 Opportunity Day (รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2559)
31 ส.ค. 2559 Thailand Focus 2016 (จัดโดย Phatra) กรุงเทพฯ
11 ส.ค. 2559 รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ผ่าน conference call
10 ส.ค. 2559 รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2559
6 มิ.ย. 2559 Opportunity Day (รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2559)
พ.ค. 2559 ผู้ถือหุ้นรายย่อย
13 พ.ค. 2559 รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ผ่าน conference call
12 พ.ค. 2559 รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2559
21 เม.ย. 2559 Non-deal roadshow (จัดโดย Phatra) สิงคโปร์
11 เม.ย. 2559 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
21 มี.ค. 2559 Opportunity Day (รายงานผลประกอบการประจำปี 2558)
17 มี.ค. 2559 UBS Thai Small Caps Day 2016 ฮ่องกง
10 มี.ค. 2559 J.P. Morgan Asia Yield 1x1 Forum ญี่ปุ่น
7 มี.ค. 2559 SET Thai Corporate day 2016 (จัดโดย CIMB) กรุงเทพฯ
26 ก.พ. 2559 รายงานผลประกอบการประจำปี 2558 ผ่าน conference call
25 ก.พ. 2559 รายงานผลประกอบการประจำปี 2558
3 ธ.ค. 2558 Thailand Focus 2015 (จัดโดย Phatra และ BofA ML) กรุงเทพฯ
2 ธ.ค. 2558 Opportunity Day (รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2558) กรุงเทพฯ
23 พ.ย. 2558 Non-deal roadshow (จัดโดย CLSA) ลอนดอน
13 พ.ย. 2558 รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ผ่าน conference call
12 พ.ย. 2558 รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2558
8 ต.ค. 2558 ASEAN Pacific Healthcare (จัดโดย CIMB) ฮ่องกง
7 ต.ค. 2558 Non-deal roadshow (จัดโดย RHB OSK) สิงคโปร์
2 ก.ย. 2558 Opportunity Day (รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2558) กรุงเทพฯ
14 ส.ค. 2558 รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2558 ผ่าน conference call
13 ส.ค. 2558 รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2558
15 มิ.ย. 2558 Invest ASEAN 2015 Thailand (จัดโดย Maybank) กรุงเทพฯ
4 มิ.ย. 2558 ASEAN Investor Conference 2015 (จัดโดย Citi) กรุงเทพฯ
4 มิ.ย. 2558 UBS LVMC Conference 2015 (จัดโดย UBS) กรุงเทพฯ
2 มิ.ย. 2558 Opportunity Day (รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2558) กรุงเทพฯ
29 พ.ค. 2558 Tisco Consumer Corporate Day (จัดโดย DB Tisco) กรุงเทพฯ
22 พ.ค. 2558 ผู้ถือหุ้นรายย่อย กรุงเทพฯ
18 พ.ค. 2558 Non-deal roadshow (จัดโดย CLSA) สหรัฐอเมริกา
13 พ.ค. 2558 รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2558 ผ่าน conference call
12 พ.ค. 2558 รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2558
28 เม.ย. 2558 Non-deal roadshow (จัดโดย CLSA) ฮ่องกง
20 เม.ย. 2558 RHB Signature Conference (จัดโดย RHB OSK) ภูเก็ต
10 เม.ย. 2558 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
2 เม.ย. 2558 Opportunity Day (รายงานผลประกอบการประจำปี 2557) กรุงเทพฯ
4 มี.ค. 2558 ASEAN Global Market Conference (จัดโดย BofA ML) สิงคโปร์
25 ก.พ. 2558 รายงานผลประกอบการประจำปี 2557 ผ่าน conference call
24 ก.พ. 2558 รายงานผลประกอบการประจำปี 2557
26 ม.ค. 2558 SET Thai Corporate Day (จัดโดย SET and Maybank KimEng) กรุงเทพฯ
15 ม.ค. 2558 ASEAN Corporate Day (จัดโดย RHB OSK) กัวลาลัมเปอร์
11 ธ.ค. 2557 Opportunity Day (รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2557) กรุงเทพฯ
27 พ.ย. 2557 Non-deal roadshow (จัดโดย Phatra Securities) ฮ่องกง
17 พ.ย. 2557 Non-deal roadshow (จัดโดย by CLSA) ยุโรป
14 พ.ย. 2557 รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ผ่าน conference call
13 พ.ย. 2557 รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2557
30 ต.ค. 2557 Fund managers and analysts
10 ก.ย. 2557 Non-deal roadshow (จัดโดย Credit Suisse) สิงคโปร์
1 ก.ย. 2557 Investors’ plant visit (จัดโดย the SET)
29 ส.ค. 2557 SET Thailand Focus 2014 กรุงเทพฯ
14 ส.ค. 2557 รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ผ่าน conference call
13 ส.ค. 2557 รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2557
10 ก.ค. 2557 Thailand SET Corporate Day (จัดโดย SET and Nomura) โตเกียว
13 มิ.ย. 2557 Non-deal roadshow (จัดโดย Decker & Co.) สหรัฐอเมริกา
12 มิ.ย. 2557 ASEAN Investor Conference (จัดโดย Citi) สิงคโปร์
23 พ.ค. 2557 Retail shareholders’ plant visit
16 พ.ค. 2557 รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ผ่าน conference call
15 พ.ค. 2557 รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2557
6 พ.ค. 2557 Asia Rising Dragon (จัดโดย JP Morgan) สิงคโปร์
5 พ.ค. 2557 Asia Rising Dragon (จัดโดย JP Morgan) มาเลเซีย
25 เม.ย. 2557 Corporate Day (จัดโดย TISCO) กรุงเทพฯ
23 เม.ย. 2557 Asia Pacific small/mid cap conference (จัดโดย CIMB) ฮ่องกง
11 เม.ย. 2557 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
1 เม.ย. 2557 Invest ASEAN (จัดโดย Maybank King Eng) สิงคโปร์
10 มี.ค. 2557 Opportunity Day (รายงานผลประกอบการประจำปี 2556)
3 มี.ค. 2557 ASEAN All Access 2014 (จัดโดย Nomura) ฮ่องกง
28 ก.พ. 2557 รายงานผลประกอบการประจำปี 2556 ผ่านconference call
27 ก.พ. 2557 รายงานผลประกอบการประจำปี 2556
26 ก.พ. 2557 ASEAN All Access 2014 (จัดโดย Nomura) สิงคโปร์