EN

เครื่องคำนวณการลงทุน

SET Symbol
MEGA
ราคาล่าสุด
฿ 49.50
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
+0.50 (1.02%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,580,800
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
49.50 / 76,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
49.75 / 141,100
ช่วงราคาระหว่างวัน
48.75 - 50.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
30.75 - 53.00
วันก่อนหน้า
49.00
ราคาเปิด
49.00

ปรับปรุงเมื่อ: 22 ก.ย. 2564 12:27

วิธีการใช้งาน :

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : "ราคาที่ซื้อ", "จำนวนหุ้นที่ถือ" และ "ราคาขาย"

จำนวนหุ้น หุ้น % คอมมิชชั่น %
ราคาซื้อ บาท คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ราคาขาย บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท อัตราผลตอบแทน %