EN

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบกำไรขาดทุนรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

2561 2562 2563
 รายได้จากการดำเนินงาน  10,182 11,130 12,589
 กำไรขั้นต้น  4,390 4,578 4,986
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  3,052 3,176 3,299
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (%ของรายได้)  30.0% 28.5% 26.2%
กำไรก่อนดอกเบี้ยภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย 1,595 1,366 1,699
EBITDA (%ของรายได้)  15.7% 12.3% 13.5%
กำไรก่อนดอกเบี้ย และภาษี  1,443 1,364 1,695
กำไรสุทธิ (หลังปรับปรุง)1  1,186 1,293 1,477
(% ของรายได้)  11.7% 11.6% 11.7%
กำไรจากการขายที่ดิน  62
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  - (41)
กำไร / (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ  (15) (78) 18
ขาดทุนจากธุรกิจใหม่2  (26) (36) (107)
 กำไรสุทธิ  1,206 1,139 1,388
 กระแสเงินสดรับจากการดำเนินงาน  910 1,495 1,629
 % ของกำไรสุทธิ  75.4% 131.3% 117.4%
 วงจรเงินสด(วัน)  136 129 126
       
รายได้ตามส่วนงาน (ล้านบาท) 2561 2562 2563
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We CareTM 5,268 5,476 5,848
ธุรกิจการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า MaxxcareTM 4,631 5,414 6,502
ธุรกิจรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ 283 239 239

 

งบดุลรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

ธค.61 ธค.62 ธค.63
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด3 1,134 1,455 1,218
ลูกหนี้การค้า 2,495 2,539 2,507
สินค้าคงเหลือ 2,586 2,856 3,475
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์4 1,460 1,802 1,985
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน5 1,019 992 1,312
สินทรัพย์อื่น 913 889 1,093
รวมสินทรัพย์ 9,606 10,533 11,590
หนี้สิน 960 888 499
เจ้าหนี้การค้า 1,691 2,020 2,048
หนี้สินอื่น 1,232 1,450 2,064
รวมหนี้สิน 3,882 4,358 4,611
ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,724 6,175 6,979
รวมหนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น 9,606 10,533 11,590
       
องค์ประกอบหลักของงบดุล ธค.61 ธค.62 ธค.63
เงินสดสุทธิต่อหนี้สิน (ล้านบาท) 174 567 718
เงินลงทุนในทรัพย์สินถาวรสุทธิ6 (ล้านบาท) 760 540 646
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (0.03) (0.09) (0.10)

  1. กำไรสุทธิ (หลังปรับปรุง) คือ กำไรสุทธิหลังจากปรับปรุงรายการพิเศษ กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ผลกระทบจากธุรกิจใหม่
    (รวมถึงธุรกิจและโครงการใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้น) เพื่อสะท้อนถึงผลประกอบการปกติของบริษัท
  2. ขาดทุนสุทธิจากธุรกิจใหม่ในปี 2563 รวมถึงผลกระทบจากผลขาดทุนจากการยุติการร่วมค้า จำนวน 41 ล้านบาท และจากการได้มาซึ่งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศอินโดนิเซีย จำนวน 31.5 ล้านบาท สำหรับรายละเอียด โปรดดูในรายงานคำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับปี 2563
  3. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน รวมถึงเงินฝากแบบมีระยะเวลากับธนาคาร
  4. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงสินทรัพย์ที่จัดอยู่ในทรัพย์สินลงทุนในงบการเงินของผู้สอบบัญชี
  5. สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน รวมถึงค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจในปี 2559 และในปี 2563
  6. เงินลงทุนในทรัพย์สินถาวรสุทธิ รวมถึงเงินลงทุนในทรัพย์สินโรงงาน และอุปกรณ์ การได้มาซึ่งธุรกิจ และเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า และบริษัทย่อย