EN

ถามตอบ

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) (เมก้าฯ) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อไหร่
เมก้าฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556
เมก้าฯ ทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไร
เมก้าฯ เป็นบริษัทชั้นนำด้านสุขภาพในประเทศที่กำลังพัฒนาหลายประเทศ ธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้
  1. ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We CareTM บริษัทฯ พัฒนา ผลิต ทำการตลาด และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสั่งแพทย์ และผลิตภัณฑ์ยาที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ไปยังประเทศกำลังพัฒนา 31 ประเทศทั่วโลก
  2. ธุรกิจการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า MaxxcareTM บริษัทฯ ทำการตลาด การขาย และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา ตามใบสั่งแพทย์ ผลิตภัณฑ์ยาที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ และสินค้าอุปโภคบริโภค บริษัทฯดำเนินธุรกิจการจัดจำหน่ายนี้ใน 3 ประเทศ ได้แก่ พม่า เวียดนาม และกัมพูชา ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจนี้ประกอบด้วยบริษัทยา และบริษัทผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
  3. ธุรกิจรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยและออสเตรเลียนั้น นอกจากจะผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า ของบริษัทฯแล้ว ยังรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าภายนอกอีกด้วย
ช่วยอธิบายเกี่ยวกับประเภทของผลิตภัณฑ์ในธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We CareTM
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We CareTM ของบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์อยู่ 3 ประเภท ดังนี้
  1. กลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ: ผลิตภัณฑ์ที่ให้ประโยชน์ทางด้านสุขภาพเสริมจากอาหารที่รับประทานตามปกติ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงผิว ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมภูมิต้านทานโรค ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพสำหรับชาย/หญิง และ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเกี่ยวกับกระดูก ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ
  2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาตามใบสั่งแพทย์: ยาที่ต้องสั่งซื้อโดยใช้ใบสั่งแพทย์ เช่น ยารักษาโรคเบาหวาน ยารักษาโรคผิวหนัง ยารักษาโรคทางเดินอาหาร และยารักษาโรคกระดูก เป็นต้น ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ
  3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์: ยาที่สามารถซื้อได้จากเภสัชกรโดยตรง โดยไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ เช่น ยาแก้ปวด ยาลดกรด และยาแก้ไอและหวัด เป็นต้น ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ
เมก้าฯ มีโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We CareTM ของตนเองหรือไม่
เมก้าฯ มีโรงงานผลิตของตนเองจำนวน 2 แห่ง คือ โรงงานในประเทศไทย (ซึ่งได้รับการอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุขประเทศเยอรมัน, กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุขประเทศออสเตรเลีย) และโรงงานอีกหนึ่งแห่งในประเทศออสเตรเลีย (ซึ่งได้รับการอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุขประเทศออสเตรเลีย) ในปี 2557 ผลิตภัณฑ์มากกว่าร้อยละ 80 ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ที่จำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We CareTM ผลิตโดยโรงงานของเมก้าฯ
ตลาดใดเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We CareTM
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งมีรายได้ร้อยละ 80.2 ของรายได้ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We CareTM ในปี 2557
ช่วยอธิบายเกี่ยวกับตำแหน่งทางธุรกิจของธุรกิจการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า MaxxcareTM
เมก้าฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายชั้นนำระหว่างประเทศของผลิตภัณฑ์ยาตามใบสั่งแพทย์ ผลิตภัณฑ์ยาที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ ในประเทศพม่า เวียดนาม และกัมพูชา และเมก้าฯ ยังอยู่ในตำแหน่งผู้นำตลาดในการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศพม่าและกัมพูชาอีกด้วย
อะไรคือโครงสร้างที่แข็งแกร่งของเมก้าฯ ในธุรกิจการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า MaxxcareTM
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เมก้าฯ มีคลังสินค้าจำนวน 8 แห่งในประเทศพม่า จำนวน 4 แห่งในประเทศเวียดนาม และจำนวน 1 แห่งในประเทศกัมพูชา เมก้าฯ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และพนักงานที่เชี่ยวชาญมากกว่า 1,700 คน ซึ่งทำให้เมก้าฯ อยู่ในระดับแนวหน้าในการให้บริการระดับโลก
ตลาดใดเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของธุรกิจการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า MaxxcareTM
ประเทศพม่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งมีรายได้มากกว่าร้อยละ 65 ของรายได้ธุรกิจการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า MaxxcareTM ในปี 2557