EN

ดาวน์โหลดเอกสาร


เอกสารสำหรับปี 2564 2563 2562
รายงานประจำปี ประจำปี  ประจำปี 
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี  ประจำปี 
งบการเงิน
Q1 Q2
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Q1 Q2
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
Q1 Q2
Q1 Q2 Q3 Q4
Q1 Q2 Q3 Q4
Investor presentation
Q2 Q4
Q2 Q4
ดาวน์โหลดทั้งหมด
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)  MB.