EN

การถือหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหาร

การถือหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ดังนี้

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น ณ วันที่จัดขึ้น
30 กรกฎาคม 2564 เปลี่ยนแปลง +/(-) 31 สิงหาคม 2564
1. นายมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ - - -
2. นายอลัน แคม กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ - - -
3. นายวีเจย์ พอล คาร์วาล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - - -
4. นายต่อ สันติศิริ กรรมการอิสระ และสมาชิก คณะกรรมการตรวจสอบ - - -
5. นายกิริต ชาห์(1) กรรมการอิสระ และสมาชิก คณะกรรมการตรวจสอบ - - -
6. นายอิษฎ์ชาญ ชาห์(1) กรรมการ - - -
7. นางสาวสมิหรา ชาห์(1) กรรมการ - - -
8. นายชีราช อีรัช ปุณวาลา กรรมการ - - -
9. นายวิเวก ดาวัน (2) กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ สมาชิกกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน 57,422,716 -1,600 57,421,116
10. นายโธมัส อับบราฮัม กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 6,668,200 - 6,668,200
11. นางสาวดวงนภา ตงศิริ ประธานประเทศไทย 12,883,095 - 12,883,095
12. นายพระรามจิต ซิงค์ สาว์นีย ประธานระหว่างประเทศ 13,735,395 - 13,735,395
13. นายจีริช วาดวา ประธานประเทศเมียนมาร์ 4,500,020 -650,000 3,850,020
14. นายมาโนช กัลบัคซานี ผู้อำนวยการสายการเงิน 111 - 111

*หมายเหตุ

1) นายกิริต ชาห์ นางสาวสมิหรา ชาห์ นายอิษฎ์ชาญ ชาห์ นางสาวนิชิต้า ชาห์ มาจากตระกูลชาห์ ถือครองหุ้นร้อยละ 50.133 ของทุนชำระแล้ว (paid-up capital) ทั้งทางตรงหรือผ่านบริษัทถือหุ้นใหญ่ (holding companies) ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 (อ้างอิงหมายเหตุในหมวดโครงสร้างเงินลงทุน)

2) นอกเหนือจากการถือหุ้นของนายวิเวก ดาวัน ที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ครอบครัวของนายวิเวก ดาวัน มีรายละเอียดการถือครองหุ้นดังนี้

ลำดับที่ ชื่อ ความสัมพันธ์ จำนวนหุ้นที่ถือครอง
1. นายวิเวก ดาวัน สามี 45,982,716
2. นางราชิ ดาวัน ภรรยา 2,440,000
3. นายทารูน ดาวัน บุตร (อายุเกิน 18 ปี) 2,998,400
4. นายอุดิท ดาวัน บุตร (อายุเกิน 18 ปี) 3,000,000
5. นายอาร์นุช ดาวัน บุตร (อายุเกิน 18 ปี) 3,000,000

ดังนั้น ครอบครัวของนายวิเวก ดาวัน ถือครองหุ้นจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 57,421,116 หุ้น ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564