EN

เลขานุการบริษัท

นางสาวสุจินตนา บุญวรภัทร

เลขานุการบริษัทฯ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

  • 31 ธค. 2563 จำนวนหุ้น 170,040 คิดเป็นร้อยละ 0.020

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรม IOD

  • DCP รุ่นที่ 161/2012
  • CSP รุ่นที่ 50/2013

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  • 2543 - ปัจจุบัน

    ตำแหน่ง : ผู้บริหารฝ่ายภาษีและการเงิน ประเทศไทย, บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด / จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา