EN

เอกสารเผยแพร่

รายงานประจำปี 2563

MEGA We careWe Care for Human Wellness

ขนาดไฟล์ : 13.55 MB.

แบบ 56-1 ปี 2563

ขนาดไฟล์ : 10.27 MB.

รายงานประจำปี 2562

MEGA We careWe Care for Human Wellness

ขนาดไฟล์ : 28.95 MB.

แบบ 56-1 ปี 2562

ขนาดไฟล์ : 18.65 MB.

รายงานประจำปี 2561

MEGA We careWe Care for Human Wellness

ขนาดไฟล์ : 19.89 MB.

แบบ 56-1 ปี 2561

ขนาดไฟล์ : 31.22 MB.

รายงานประจำปี 2560

MEGA We careWe Care for Human Wellness

ขนาดไฟล์ : 15.41 MB.

แบบ 56-1 ปี 2560

ขนาดไฟล์ : 4.17 MB.

รายงานประจำปี 2559

MEGA We careWe Care for Human Wellness

ขนาดไฟล์ : 8.77 MB.

แบบ 56-1 ปี 2559

ขนาดไฟล์ : 9.20 MB.

รายงานประจำปี 2558

MEGA We careWe Care for Human Wellness

ขนาดไฟล์ : 7.39 MB.

แบบ 56-1 ปี 2558

ขนาดไฟล์ : 32.91 MB.

รายงานประจำปี 2557

MEGA We careWe Care for Human Wellness

ขนาดไฟล์ : 9.88 MB.

แบบ 56-1 ปี 2557

ขนาดไฟล์ : 4.30 MB.

รายงานประจำปี 2556

MEGA We careFrom Thailand to The World

ขนาดไฟล์ : 6.02 MB.

แบบ 56-1 ปี 2556

ขนาดไฟล์ : 3.96 MB.

แบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์ (69-1)

ขนาดไฟล์ : 16.42 MB.